Vyjadrenie HC ´05 Banská Bystrica

23.1.2018
Vážený pán kontrolór,


so záujmom som sa oboznámil s Vašim vyjadrením pre denník Šport zo dňa 20. 01. 2018, kde ste uviedli, že podľa Vášho názoru mohlo dôjsť zo strany HC ´05 BANSKÁ BYSTRICA, a.s. k porušeniu Stanov SZĽH, konkrétne čl. 4.1.2.

Ubezpečujem Vás, že z našej strany určite v danom prípade nedošlo k porušeniu Stanov. Ak by aj k takémuto konaniu došlo, pokladám za absolútne nevhodné uverejňovanie Vašich právnych názorov v tejto veci, pretože ide o predčasné hodnotenie a prejudikovanie.

Vzhľadom na vyššie uvedené a Váš agilný prístup pri riešení údajných porušení Zákona o športe, resp. predpisov SZĽH si Vás dovoľujem upozorniť, že podľa nášho názoru SZĽH porušil pri plánovaní súťaže Tipsport extraliga ročník 2017-2018 Zákon o športe a ustanovenia Súťažného poriadku SZĽH.

Podľa § 2 Verejným záujmom v športe je podpora a rozvoj športu mládeže, zabezpečenie prípravy a účasť športovej reprezentácie Slovenskej republiky (ďalej len „športová reprezentácia“) na významnej súťaži, ochrana integrity športu a podpora zdravého spôsobu života obyvateľstva.

Podľa § 3 písm. j) cit. zák. integritou športu sú princípy zaručujúce prirodzenú neistotu a nepredvídateľnosť priebehu a výsledku súťaže a rovnaké pravidlá a podmienky pre účastníkov súťaže pred začiatkom súťaže a počas celého priebehu súťaže.

Podľa čl. 2.2.1 až 2.2.4 Súťažného poriadku SZĽH:

    - SZĽH vytvára pri plánovaní súťaží také predpoklady, aby sa ľadový hokej na Slovensku hral v súlade s asociačnými termínmi IIHF,
    - SZĽH plánuje súťaže tak, aby boli v súlade s potrebami klubov, ich športovými a ekonomickými záujmami....,
    - Pri plánovaní súťaží kladie dôraz na potreby a záujmy reprezentácie...,
    - Pri rešpektovaní podmienok stanovených v bode 2.2.1, 2.2.2 a 2.2.3 SZĽH pripraví kalendáre súťaží.

Z vyššie uvedeného je zrejmé, že SZĽH, aj keď poveril riadením súťaže Tipsport ligy spoločnosť Prohokej, a.s., porušil citované ustanovenia Zákona o športe a Súťažného poriadku SZĽH, keďže pri plánovaní súťaže nerešpektoval asociačný termín počas konania olympijského turnaja v ľadovom hokeji. Tým došlo k plánovaniu súťaže tak, že neboli naplnené potreby klubov a ich športové a ekonomické záujmy.
Zo športového hľadiska dochádza k neregulérnosti súťaže, keď niektoré kluby sú trestané za úspech a výchovu reprezentantov, pretože ich musia uvoľniť na olympijský turnaj a zároveň musia hrať naplánované súťažné stretnutia v Tipsport lige. Tým dochádza k deformovaniu rovnakého postavenia všetkých účastníkov súťaže a narušeniu integrity športu. Okrem športových záujmov klubov sú narušené aj ekonomické záujmy klubov, pretože prípadné nepriaznivé výsledky v nerovnej súťaži majú priame odzrkadlenie aj v negatívnych ekonomických výsledkoch klubov.

Žiadam Vás teda, aby ste z titulu svojho postavenia hlavného kontrolóra SZĽH zabezpečili prijatie takých opatrení, aby došlo bezodkladne k náprave tohto škodlivého protiprávneho a neférového stavu v našej najvyššej súťaži.

Vyjadrujem presvedčenie, že svojim aktívnym prístupom prispejete k nastoleniu rovnakých podmienok pre účastníkov najvyššej hokejovej súťaže.

Za porozumenie Vám vopred ďakujem.

HC ´05 BANSKÁ BYSTRICA, a.s.
člen SZĽH
JUDr. Juraj Koval
prezident


na vedomie: Ing. Martin Kohút, prezident SZĽH
Vyjadrenie HC ´05 Banská Bystrica